Malowanie proszkowe


Nasza firma oferuje profesjonalne malowanie proszkowe elementów o maksymalnych wymiarach 3000mm x 1500mm x 1800mm.

Do ka�dego zamówienia podchodzimy indywidualnie. W zale�no�ci od cykliczno�ci wspó�pracy, terminu realizacji, rodzaju zastosowanej farby oraz szczegó�owo�ci malowanych detali ustalamy indywidualny cennik dla ka�dego Klienta. Zapewniamy konkurencyjne ceny na rynku.

Nasza lakiernia mie�ci si� przy ul. Pi�knej 8 w Lublinie. Dojazd na plac przed zak�adem mo�liwy jest od ul. Pi�knej (du�a, zielona brama) oraz ul. Czerskiej (d�uga, przesuwna, ocynkowana brama).


Zach�camy do kontaktu telefonicznego i mailowego:

tel. 732 738 919

e-mail: biuro@lakiernia-proszkowa-lublin.plInformacje na temat naszej oferty, wraz z opisem technologi, znajdziecie Pa�stwo równie� na stronie:
www.lakiernia-proszkowa-lublin.pl